سبد خرید شما خالیست.


محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
سلفون مات دو رو
دو رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 63,000 44,100
سلفون براق یکـرو
تک رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 46,000 32,200
سلفون براق دو رو
دو رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 63,000 44,100
سلفون مات یکـرو
تک رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 46,000 32,200
سلفون براق دورگرد(طرح لمینت)
دو رو -9*6
1000 7 روزه 88,000 61,600
سلفون مات دورگرد(طرح لمینت)
دو رو -9*6
1000 7 روزه 92,000 64,400
کتان تکرو
تک رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 59,000 41,300
کتان دورو
دو رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 65,000 45,500
برچسب سلفون براق
تک رو -8.5*4.8
1000 7 روزه 65,000 45,500
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
لمینت برجسته
دو رو -9*6
1000 7 روزه 200,000 140,000
لمینت براق
دو رو -9*6
1000 7 روزه 230,000 161,000
لمینت مات
دو رو -9*6
1000 10 روزه 348,000 243,600
لمینت برجسته مربع
دو رو -6x6
1000 7 روزه 142,000 99,400
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A4 تکرو گلاسه
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 231,400 161,980
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 382,800 267,960
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 841,900 589,330
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 261,400 182,980
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 412,800 288,960
تک رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 871,900 610,330
A4 دورو گلاسه
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 266,400 186,480
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 417,800 292,460
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 886,900 620,830
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 236,400 165,480
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 387,800 271,460
دو رو A4-29x21
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 856,900 599,830
A4 تکرو تحریر
تک رو A4-29x21
70 تحریر
1000 7 روزه 153,300 107,310
تک رو A4-29x21
70 تحریر
2000 7 روزه 226,500 158,550
تک رو A4-29x21
70 تحریر
5000 7 روزه 451,200 315,840
تک رو A4-29x21
70 تحریر
1000 2 روزه 183,300 128,310
تک رو A4-29x21
70 تحریر
2000 2 روزه 256,500 179,550
تک رو A4-29x21
70 تحریر
5000 2 روزه 481,200 336,840
A4 دورو تحریر
دو رو A4-29x21
70 تحریر
1000 2 روزه 188,300 131,810
دو رو A4-29x21
70 تحریر
2000 2 روزه 261,500 183,050
دو رو A4-29x21
70 تحریر
5000 2 روزه 496,200 347,340
دو رو A4-21*29
70 تحریر
1000 7 روزه 158,300 110,810
دو رو A4-21*29
70 تحریر
2000 7 روزه 231,500 162,050
دو رو A4-21*29
70 تحریر
5000 7 روزه 466,200 326,340
A5 دورو گلاسه
دو رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 160,700 112,490
دو رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 236,400 165,480
دو رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 478,500 334,950
دو رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 194,000 135,800
دو رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 273,000 191,100
دو رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 524,900 367,430
A5 تکرو گلاسه
تک رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 155,700 108,990
تک رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 231,400 161,980
تک رو A5-20*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 463,500 324,450
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 185,700 129,990
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 261,400 182,980
تک رو A5-20x14
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 493,500 345,450
A5 تکرو تحریر
تک رو A5-20x14
70 تحریر
1000 2 روزه 146,700 102,690
تک رو A5-20x14
70 تحریر
2000 2 روزه 183,300 128,310
تک رو A5-20x14
70 تحریر
5000 2 روزه 298,100 208,670
تک رو A5-20*14
70 تحریر
1000 7 روزه 116,700 81,690
تک رو A5-20*14
70 تحریر
2000 7 روزه 153,300 107,310
تک رو A5-20*14
70 تحریر
5000 7 روزه 268,100 187,670
A5 دورو تحریر
دو رو A5-20x14
70 تحریر
1000 2 روزه 151,700 106,190
دو رو A5-20x14
70 تحریر
2000 2 روزه 188,300 131,810
دو رو A5-20x14
70 تحریر
5000 2 روزه 313,100 219,170
دو رو A5-20*14
70 تحریر
1000 7 روزه 121,700 85,190
دو رو A5-20*14
70 تحریر
2000 7 روزه 158,300 110,810
دو رو A5-20*14
70 تحریر
5000 7 روزه 283,100 198,170
A6 تکرو گلاسه
تک رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 185,700 129,990
تک رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 304,300 213,010
تک رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 155,700 108,990
تک رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 274,300 192,010
A6 دورو گلاسه
دو رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 190,700 133,490
دو رو A6-14x10
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 319,300 223,510
دو رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 160,700 112,490
دو رو A6-10*14
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 289,300 202,510
A6 تکرو تحریر
تک رو A6-14x10
70 تحریر
2000 2 روزه 146,700 102,690
تک رو A6-14x10
70 تحریر
5000 2 روزه 206,600 144,620
تک رو A6-10*14
70 تحریر
2000 7 روزه 116,700 81,690
تک رو A6-10*14
70 تحریر
5000 7 روزه 176,600 123,620
A6 دورو تحریر
دو رو A6-14x10
70 تحریر
2000 2 روزه 151,700 106,190
دو رو A6-14x10
70 تحریر
5000 2 روزه 221,600 155,120
تک رو A6-10*14
70 تحریر
2000 7 روزه 121,700 85,190
تک رو A6-10*14
70 تحریر
5000 7 روزه 191,600 134,120
B4 تکرو گلاسه
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 306,300 214,410
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 502,500 351,750
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,096,100 767,270
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 276,300 193,410
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 472,500 330,750
تک رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,066,100 746,270
B4 دورو گلاسه
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 311,300 217,910
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 507,500 355,250
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 1,111,100 777,770
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 281,300 196,910
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 477,500 334,250
دو رو B4-34x24
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,081,100 756,770
B4 دورو تحریر
دو رو B4-34x24
70 تحریر
1000 7 روزه 180,000 126,000
دو رو B4-34x24
70 تحریر
2000 7 روزه 274,900 192,430
دو رو B4-34x24
70 تحریر
5000 7 روزه 574,700 402,290
دو رو B4-34x24
70 تحریر
1000 2 روزه 210,000 147,000
دو رو B4-34x24
70 تحریر
2000 2 روزه 304,900 213,430
دو رو B4-34x24
70 تحریر
5000 2 روزه 604,700 423,290
B4 تکرو تحریر
تک رو B4-34x24
70 تحریر
1000 2 روزه 201,200 140,840
تک رو B4-34x24
70 تحریر
2000 2 روزه 292,300 204,610
تک رو B4-34x24
70 تحریر
5000 2 روزه 570,700 399,490
تک رو B4-34x24
70 تحریر
1000 7 روزه 175,000 122,500
تک رو B4-34x24
70 تحریر
2000 7 روزه 269,900 188,930
تک رو B4-34x24
70 تحریر
5000 7 روزه 559,700 391,790
B5 تکرو گلاسه
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 208,200 145,740
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 306,300 214,410
تک رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 605,600 423,920
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 7 روزه 178,200 124,740
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 7 روزه 276,300 193,410
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 7 روزه 575,600 402,920
B5 دورو گلاسه
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 2 روزه 213,200 149,240
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 2 روزه 311,300 217,910
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 2 روزه 620,600 434,420
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
1000 7 روزکاری 183,200 128,240
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
2000 7 روزکاری 281,300 196,910
دو رو B5-24x17
115 گرم گلاسه
5000 7 روزکاری 590,600 413,420
B5 تکرو تحریر
تک رو B5-24x17
70 تحریر
1000 2 روزکاری 157,500 110,250
تک رو B5-24x17
70 تحریر
2000 2 روزکاری 205,000 143,500
تک رو B5-24x17
70 تحریر
5000 2 روزکاری 352,400 246,680
تک رو B5-24x17
70 تحریر
1000 7 روزه 127,500 89,250
تک رو B5-24x17
70 تحریر
2000 7 روزه 175,000 122,500
تک رو B5-24x17
70 تحریر
5000 7 روزه 322,400 225,680
B5 دورو تحریر
دو رو B5-24x17
70 تحریر
1000 2 روزه 162,500 113,750
دو رو B5-24x17
70 تحریر
2000 2 روزه 210,000 147,000
دو رو B5-24x17
70 تحریر
5000 2 روزه 367,400 257,180
دو رو B5-24x17
70 تحریر
1000 7 روزه 132,500 92,750
دو رو B5-24x17
70 تحریر
2000 7 روزه 180,000 126,000
دو رو B5-24x17
70 تحریر
5000 7 روزه 337,400 236,180
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
شومیز A4 تکرو
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 84,900 59,430
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 149,700 104,790
تک رو A4-29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 289,300 202,510
شومیزA4 دورو
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 94,900 66,430
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 169,700 118,790
دو رو A4-29x21
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 309,300 216,510
شومیز A4 تکرو
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 113,200 79,240
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 206,300 144,410
تک رو A4-29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 402,600 281,820
شومیز A4 دورو
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 123,200 86,240
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 226,300 158,410
دو رو A4-29x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 422,600 295,820
A4 تحریر دورو
دو رو A4-29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 86,700 60,690
دو رو A4-29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 143,400 100,380
A4 تحریر تکرو
تک رو A4-29.7*21
70 تحریر
500 1روزکاری 48,400 33,880
تک رو A4-29.7*21
70 تحریر
1000 1روزکاری 76,700 53,690
شومیز A5 تکرو
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 84,900 59,430
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 84,900 59,430
تک رو A5-21x14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 159,700 111,790
شومیزA5 دورو
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
250 2 روزکاری 62,500 43,750
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
500 2 روزکاری 104,900 73,430
دو رو A5-21X14.5
160 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 179,700 125,790
شومیزA5 تکرو
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 66,600 46,620
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 113,200 79,240
تک رو A5-21X14.5
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 216,300 151,410
شومیز A5 دورو
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
250 2 روزکاری 76,600 53,620
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
500 2 روزکاری 133,200 93,240
دو رو A5-14/5x21
230 گرم شومیز
1000 2 روزکاری 236,300 165,410
A5تحریر دورو
دو رو A5-21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 63,500 44,450
دو رو A5-21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 96,900 67,830
A5 تحریر تکرو
تک رو A5-21*14
70 تحریر
1000 1روزکاری 49,400 34,580
تک رو A5-21*14
70 تحریر
2000 1روزکاری 78,700 55,090
A5 الوان
تک رو A5-21X14.8
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 40,300 28,210
تک رو A5-21X14.8
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 60,500 42,350
A6 تحریر تکرو
تک رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 50,400 35,280
تک رو A6-14.5X10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 80,700 56,490
A6 تحریر دورو
دو رو A6-10.5
70 تحریر
500 1 روزکاری 38,700 27,090
دو رو A6-10.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 87,000 60,900
A6 الوان
تک رو A6-14.5X10.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 42,300 29,610
تک رو A6-14.5X10.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 44,300 31,010
B4 تحریرتکرو
تک رو B4-35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 66,800 46,760
تک رو B4-35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 103,500 72,450
B4 تحریر دورو
دو رو B4-35x25
70 تحریر
500 1 روزکاری 87,000 60,900
دو رو B4-35x25
70 تحریر
1000 1 روزکاری 129,000 90,300
B4 الوان
تک رو B4-35x25
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 66,800 46,760
تک رو B4-35x25
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 103,500 72,450
B5 تحریر تکرو
تک رو B5-25x17.5
70 تحریر
1000 1 روزکاری 67,800 47,460
تک رو B5-25x17.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 105,500 73,850
B5 الوان
تک رو B5-25x17.5
الوان ایرانی
500 1 روزکاری 49,400 34,580
تک رو B5-25x17.5
الوان ایرانی
1000 1 روزکاری 68,800 48,160
B6 تحریر تکرو
تک رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 68,800 48,160
تک رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 107,500 75,250
B6 تحریر دورو
دو رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
2000 1 روزکاری 78,800 55,160
دو رو B6-17.5x12.5
70 تحریر
4000 1 روزکاری 117,500 82,250
B6 الوان
تک رو B6-17.5x12.5
الوان ایرانی
2000 1 روزکاری 58,300 40,810
تک رو B6-17.5x12.5
الوان ایرانی
4000 1 روزکاری 86,500 60,550
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3-42x29
1000 7 روزه 306,500 214,550
- A3-42x29
2000 7 روزه 483,000 338,100
A3 تحریر 3برگی
- A3-42x29
1500 5 روزه 394,800 276,360
- A3-42x29
3000 5 روزه 659,500 461,650
A3 کاربندار 2برگی
- A3-42x29
1000 7 روزه 376,000 263,200
- A3-42x29
2000 7 روزه 622,000 435,400
A3 کاربندار 3برگی
- A3-42x29
1500 7 روزه 499,000 349,300
- A3-42x29
3000 7 روزه 868,000 607,600
A4 تحریر 2برگی
- A4-29x20
1000 7 روزه 233,300 163,310
- A4-29x20
2000 7 روزه 336,500 235,550
- A4-29x20
4000 7 روزه 543,000 380,100
A4 تحریر 3برگی
- A4-29x20
1500 7 روزه 284,900 199,430
- A4-29x20
3000 7 روزه 439,800 307,860
- A4-29x20
6000 7 روزه 749,500 524,650
A4 کاربندار 2برگی
- A4-21x14
1000 7 روزه 268,000 187,600
- A4-21x14
2000 7 روزه 406,000 284,200
- A4-21x14
4000 7 روزه 682,000 477,400
A4 کاربندار 3برگی
- A4-21*29
1500 7 روزه 337,000 235,900
- A4-21*29
3000 7 روزه 544,000 380,800
- A4-21*29
6000 7 روزه 958,000 670,600
A5 تحریر 2برگی
- A5-20x14
1000 7 روزه 196,700 137,690
- A5-20x14
2000 7 روزه 263,300 184,310
- A5-20x14
4000 7 روزه 296,500 207,550
A5 تحریر 3برگی
- A5-20x14
1500 7 روزه 230,000 161,000
- A5-20x14
3000 7 روزه 329,900 230,930
- A5-20x14
6000 7 روزه 529,800 370,860
A5 کاربندار 2برگی
- A5-20x14
1000 7 روزه 214,000 149,800
- A5-20x14
2000 7 روزه 298,000 208,600
- A5-20x14
4000 7 روزه 466,000 326,200
A5 کاربندار 3برگی
- A5-20x14
1500 7 روزه 256,000 179,200
- A5-20x14
3000 7 روزه 382,000 267,400
- A5-20x14
6000 7 روزه 634,000 443,800
A6 تحریر 2برگی
- A6-14x10
2000 7 روزه 226,700 158,690
- A6-14x10
4000 7 روزه 323,300 226,310
- A6-14x10
8000 7 روزه 516,500 361,550
A6 تحریر 3برگی
- A6-14x10
3000 7 روزه 230,000 161,000
- A6-14x10
6000 7 روزه 329,900 230,930
- A6-14x10
12000 7 روزه 709,800 496,860
A6 کاربندار 2برگی
- A6-14x10
2000 7 روزه 244,000 170,800
- A6-14x10
4000 7 روزه 358,000 250,600
- A6-14x10
8000 7 روزه 586,000 410,200
A6 کاربندار 3برگی
- A6-14x10
3000 7 روزه 301,000 210,700
- A6-14x10
6000 7 روزه 472,000 330,400
- A6-14x10
12000 7 روزه 814,000 569,800
B3 تحریر 2برگی
- B3-50x35
1000 7 روزه 349,900 244,930
- B3-50x35
2000 7 روزه 569,800 398,860
B3 تحریر 3برگی
- B3-50x35
1500 7 روزه 459,900 321,930
- B3-50x35
3000 7 روزه 789,700 552,790
B3 کاربندار 2برگی
- B3-50x35
1000 7 روزه 440,000 308,000
- B3-50x35
2000 7 روزه 750,000 525,000
B3 کاربندار 3برگی
- B3-50x35
1500 7 روزه 595,000 416,500
- B3-50x35
3000 7 روزه 1,060,000 742,000
B4 تحریر 2برگی
- B4-34x24
1000 7 روزه 255,000 178,500
- B4-34x24
2000 7 روزه 379,900 265,930
- B4-34x24
4000 7 روزه 629,800 440,860
B4 تحریر 3برگی
- B4-34x24
1500 7 روزه 317,500 222,250
- B4-34x24
3000 7 روزه 504,900 353,430
- B4-34x24
6000 7 روزه 879,700 615,790
B4 کاربندار 2برگی
- B4-34x24
1000 7 روزه 300,000 210,000
- B4-34x24
2000 7 روزه 470,000 329,000
- B4-34x24
4000 7 روزه 810,000 567,000
B4 کاربندار 3برگی
- B4-34x24
1500 7 روزه 385,000 269,500
- B4-34x24
3000 7 روزه 640,000 448,000
- B4-34x24
6000 7 روزه 1,150,000 805,000
B5 تحریر 2برگی
- B5-24x17
1000 7 روزه 207,500 145,250
- B5-24x17
2000 7 روزه 285,000 199,500
- B5-24x17
4000 7 روزه 439,900 307,930
B5 تحریر 3برگی
- B5-24x17
1500 7 روزه 246,300 172,410
- B5-24x17
3000 7 روزه 362,500 253,750
- B5-24x17
6000 7 روزه 594,900 416,430
B5 کاربندار 2برگی
- B5-24x17
1000 7 روزه 230,000 161,000
- B5-24x17
2000 7 روزه 330,000 231,000
- B5-24x17
4000 7 روزه 530,000 371,000
B5 کاربندار 3برگی
- B5-24x17
1500 7 روزه 280,000 196,000
- B5-24x17
3000 7 روزه 430,000 301,000
- B5-24x17
6000 7 روزه 730,000 511,000
B6 تحریر 2برگی
- B6-17x12
2000 7 روزه 237,500 166,250
- B6-17x12
4000 7 روزه 345,000 241,500
- B6-17x12
8000 7 روزه 559,900 391,930
B6 تحریر 3برگی
- B6-17x12
3000 7 روزه 291,300 203,910
- B6-17x12
6000 7 روزه 452,500 316,750
- B6-17x12
12000 7 روزه 774,900 542,430
B6 کاربندار 2برگی
- B6-17x12
2000 7 روزه 260,000 182,000
- B6-17x12
4000 7 روزه 255,000 178,500
- B6-17x12
8000 7 روزه 650,000 455,000
B6 کاربندار 3برگی
- B6-17x12
3000 7 روزه 325,000 227,500
- B6-17x12
6000 7 روزه 520,000 364,000
- B6-17x12
12000 7 روزه 910,000 637,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی
- A3-42x29
1000 5 روزه 188,400 131,880
- A3-42x29
2000 5 روزه 331,800 232,260
A3 تحریر 3برگی
- A3-42x29
1500 5 روزه 260,100 182,070
- A3-42x29
3000 5 روزه 475,200 332,640
A3 کاربندار 2برگی
- A3-42x29
1000 5 روزه 291,000 203,700
- A3-42x29
2000 5 روزه 537,000 375,900
A3 کاربندار 3برگی
- A3-42x29
1500 5 روزه 289,500 202,650
- A3-42x29
3000 5 روزه 0 0
A4 تحریر 2برگی
- A4-29x21
1000 5 روزه 106,700 74,690
A4 تحریر 3برگی
- A4-29x21
1500 5 روزه 150,100 105,070
A4 کاربندار 2برگی
- A4-29x21
1000 5 روزه 183,000 128,100
A4 کاربندار 3برگی
- A4-29x21
1500 5 روز کاری 252,000 176,400
A5 کاربندار 3برگی
- A5-14x20
1500 5 روزه 171,000 119,700
- A5-14x20
3000 5 روزه 297,000 207,900
- A5-14x20
6000 5 روزه 549,000 384,300
A5 تحریر 2برگی
- A5-20x14
1000 5 روزه 78,400 54,880
- A5-20x14
2000 5 روزه 136,700 95,690
A5 تحریر 3برگی 10دفتر
- A5-20x14
1500 5 روزه 107,100 74,970
A5 کاربندار 2برگی
- A5-20x14
1000 5 روزه 129,000 90,300
- A5-20x14
2000 5 روزه 213,000 149,100
- A5-20x14
4000 5 روزه 381,000 266,700
A6 تحریر 2برگی
- A6-14x10
2000 5 روزه 108,400 75,880
- A6-14x10
4000 5 روزه 196,700 137,690
A6 تحریر 3برگی
- A6-14x10
3000 5 روزه 152,600 106,820
- A6-14x10
6000 5 روزه 285,100 199,570
A6 کاربندار 2برگی
- A6-14x10
2000 5 روزه 159,000 111,300
- A6-14x10
4000 5 روزه 273,000 191,100
- A6-14x10
8000 5 روزه 501,000 350,700
A6 کاربندار 3برگی
- A6-14x10
3000 5 روزه 216,000 151,200
- A6-14x10
6000 5 روزه 387,000 270,900
- A6-14x10
12000 5 روزه 729,000 510,300
B3 تحریر 2برگی
- B3-50x35
1000 5 روزه 222,000 155,400
- B3-50x35
2000 5 روزه 399,000 279,300
B3 تحریر 3برگی
- B3-50x35
1500 5 روزه 310,500 217,350
- B3-50x35
3000 5 روزه 576,000 403,200
B4 تحریر 2برگی
- B4-34x24
1000 5 روزه 123,500 86,450
B4 تحریر 3برگی
- B4-34x24
1500 5 روزه 175,300 122,710
B4 کاربندار 2برگی
- B4-34x24
1000 5 روزه 215,000 150,500
- B4-34x24
2000 5 روزه 385,000 269,500
B4 کاربندار 3برگی
- B4-34x24
1500 5 روزه 300,000 210,000
- B4-34x24
3000 5 روزه 555,000 388,500
B5 تحریر 2برگی
- B5-24x17
1000 5 روزه 86,800 60,760
- B5-24x17
2000 5 روزه 153,500 107,450
B5 تحریر 3برگی
- B5-24x17
1500 5 روزه 120,200 84,140
- B5-24x17
3000 5 روزه 220,300 154,210
B5 کاربندار 2برگی
- B5-24x17
1000 5 روزه 145,000 101,500
- B5-24x17
2000 5 روزه 245,000 171,500
B5 کاربندار 3برگی
- B5-24x17
1500 5 روزه 195,000 136,500
- B5-24x17
3000 5 روزه 345,000 241,500
B6 تحریر 2برگی
- B6-17x12
2000 5 روزه 116,800 81,760
- B6-17x12
4000 5 روزه 213,500 149,450
B6 کاربندار 2برگی
- B6-17x12
2000 5 روزه 175,000 122,500
- B6-17x12
4000 5 روزه 305,000 213,500
B6 کاربندار 3برگی
- B6-12x17
3000 5 روزه 213,800 149,660
- B6-12x17
6000 5 روزه 382,500 267,750
B6 تحریر 3برگی
- B6-17x12
3000 5 روزه 283,700 198,590
- B6-17x12
6000 5 روزه 310,300 217,210
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر100گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
500 10 روز 363,800 254,660
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
1000 10 روز 512,500 358,750
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
2000 10 روز 980,000 686,000
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
5000 10 روز 2,322,500 1,625,750
تحریر120 گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
500 10 روزه 408,500 285,950
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 587,000 410,900
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,114,000 779,800
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 2,635,000 1,844,500
گلاسه120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
500 10 روزه 446,000 312,200
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 677,000 473,900
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 1,309,000 916,300
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 3,145,000 2,201,500
گلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
500 10 روزه 503,800 352,660
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 792,500 554,750
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 1,540,000 1,078,000
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 3,722,500 2,605,750
گلاسه200گرمی (A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
500 10 روزه 615,000 430,500
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,000,000 700,000
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
2000 10 روزه 1,940,000 1,358,000
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
5000 10 روزه 4,700,000 3,290,000
تحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
500 10 روز 334,000 233,800
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
1000 10 روز 453,000 317,100
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
2000 10 روز 861,000 602,700
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
5000 10 روز 2,025,000 1,417,500
تحریر 100گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
500 7 روزه 264,800 185,360
- A5-25*17
100 گرم تحریر
1000 7 روزه 379,500 265,650
- A5-25*17
100 گرم تحریر
2000 7 روزه 699,000 489,300
- A5-25*17
100 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,647,500 1,153,250
تحریر 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
500 7 روزه 287,700 201,390
- A5-25*17
120 گرم تحریر
1000 7 روزه 425,400 297,780
- A5-25*17
120 گرم تحریر
2000 7 روزه 790,800 553,560
- A5-25*17
120 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,877,000 1,313,900
گلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
500 7 روزه 328,200 229,740
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
1000 7 روزه 506,400 354,480
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
2000 7 روزه 952,800 666,960
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
5000 7 روزه 2,282,000 1,597,400
گلاسه150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
500 7 روزه 372,800 260,960
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
1000 7 روزه 595,500 416,850
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,131,000 791,700
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
5000 7 روزه 2,727,500 1,909,250
گلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
500 7 روزه 447,000 312,900
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
1000 7 روزه 744,000 520,800
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,428,000 999,600
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
5000 7 روزه 3,470,000 2,429,000
تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
500 7 روزه 226,800 158,760
- A5-25*17
80 گرم تحریر
1000 7 روزه 318,600 223,020
- A5-25*17
80 گرم تحریر
2000 7 روزه 592,200 414,540
- A5-25*17
80 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,403,000 982,100
تحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
500 10 روزه 454,500 318,150
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
1000 10 روزه 684,000 478,800
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,240,000 868,000
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
5000 10 روزه 2,908,000 2,035,600
تحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
500 10 روزه 575,400 402,780
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 850,800 595,560
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,571,600 1,100,120
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 3,724,000 2,606,800
گلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
500 10 روزه 656,400 459,480
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,012,800 708,960
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 1,895,600 1,326,920
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 4,534,000 3,173,800
گلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
500 10 روزه 745,500 521,850
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,191,000 833,700
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,252,000 1,576,400
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 5,425,000 3,797,500
گلاسه200گرمی(B4)
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
500 10 روزه 894,000 625,800
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,488,000 1,041,600
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,846,000 1,992,200
- B4-40*28.5
200 گرم گلاسه
5000 10 روزه 6,910,000 4,837,000
تحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
500 10 روزه 483,600 338,520
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
1000 10 روزه 667,200 467,040
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,204,400 843,080
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
5000 10 روزه 2,806,000 1,964,200
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر100گرمی(A4)
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
500 10 روزه 428,800 300,160
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
1000 10 روزه 577,500 404,250
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,045,000 731,500
- A4-30.5*22
100 گرم تحریر
5000 10 روزه 2,387,500 1,671,250
تحریر120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
500 10 روزه 458,500 320,950
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 637,000 445,900
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,164,000 814,800
- A4-30.5*22
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 2,685,000 1,879,500
گلاسه 120گرمی(A4)
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
500 10 روزه 511,000 357,700
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 742,000 519,400
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 1,374,000 961,800
- A4-30.5*22
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 3,210,000 2,247,000
گلاسه150گرمی(A4)
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
500 10 روزه 568,800 398,160
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 857,500 600,250
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 1,605,000 1,123,500
- A4-30.5*22
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 3,787,500 2,651,250
گلاسه200گرمی(A4)
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
500 10 روزه 665,000 465,500
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,050,000 735,000
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
2000 10 روزه 1,990,000 1,393,000
- A4-30.5*22
200 گرم گلاسه
5000 10 روزه 4,750,000 3,325,000
تحریر80گرمی(A4)
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
500 10 روزه 399,000 279,300
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
1000 10 روزه 518,000 362,600
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
2000 10 روزه 926,000 648,200
- A4-30.5*22
80 گرم تحریر
5000 10 روزه 2,090,000 1,463,000
تحریر100 گرمی(A5)
- A5-25*17
100 گرم تحریر
500 7 روزه 314,800 220,360
- A5-25*17
100 گرم تحریر
1000 7 روزه 429,500 300,650
- A5-25*17
100 گرم تحریر
2000 7 روزه 749,000 524,300
- A5-25*17
100 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,697,500 1,188,250
تحریر120 گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم تحریر
500 7 روزه 392,700 274,890
- A5-25*17
120 گرم تحریر
1000 7 روزه 530,400 371,280
- A5-25*17
120 گرم تحریر
2000 7 روزه 902,800 631,960
- A5-25*17
120 گرم تحریر
5000 7 روزه 2,020,000 1,414,000
گلاسه 120گرمی(A5)
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
500 7 روزه 378,200 264,740
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
1000 7 روزه 556,400 389,480
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,002,800 701,960
- A5-25*17
120 گرم گلاسه
5000 7 روزه 2,332,000 1,632,400
گلاسه 150گرمی(A5)
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
500 7 روزه 477,800 334,460
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
1000 7 روزه 700,500 490,350
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,243,000 870,100
- A5-25*17
150 گرم گلاسه
5000 7 روزه 2,870,500 2,009,350
گلاسه 200گرمی(A5)
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
500 7 روزه 497,000 347,900
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
1000 7 روزه 794,000 555,800
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,478,000 1,034,600
- A5-25*17
200 گرم گلاسه
5000 7 روزه 3,520,000 2,464,000
تحریر 80گرمی(A5)
- A5-25*17
80 گرم تحریر
500 7 روزه 291,800 204,260
- A5-25*17
80 گرم تحریر
1000 7 روزه 383,600 268,520
- A5-25*17
80 گرم تحریر
2000 7 روزه 657,200 460,040
- A5-25*17
80 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,468,000 1,027,600
تحریر100گرمی(B4)
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
500 10 روزه 659,500 461,650
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
1000 10 روزه 889,000 622,300
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,518,000 1,062,600
- B4-40*28.5
100 گرم تحریر
5000 10 روزه 3,395,000 2,376,500
تحریر120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
500 10 روزه 705,400 493,780
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
1000 10 روزه 980,800 686,560
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,701,600 1,191,120
- B4-40*28.5
120 گرم تحریر
5000 10 روزه 3,854,000 2,697,800
گلاسه120گرمی(B4)
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
500 10 روزه 786,400 550,480
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,142,800 799,960
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,025,600 1,417,920
- B4-40*28.5
120 گرم گلاسه
5000 10 روزه 4,664,000 3,264,800
گلاسه150گرمی(B4)
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
1000 10 روزه 1,321,000 924,700
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
2000 10 روزه 2,212,000 1,548,400
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 5,055,000 3,538,500
- B4-40*28.5
150 گرم گلاسه
5000 10 روزه 5,555,000 3,888,500
تحریر80گرمی(B4)
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
500 10 روزه 613,600 429,520
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
1000 10 روزه 797,200 558,040
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
2000 10 روزه 1,334,400 934,080
- B4-40*28.5
80 گرم تحریر
5000 10 روزه 2,936,000 2,055,200
تحریر 100گرمی(ملخی)
- m-22x11
100 گرم تحریر
500 7 روزه 184,400 129,080
- m-22x11
100 گرم تحریر
1000 7 روزه 258,800 181,160
- m-22x11
100 گرم تحریر
2000 7 روزه 547,500 383,250
- m-22x11
100 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,163,800 814,660
تحریر 120 گرمی(ملخی)
- m-22x11
120 گرم تحریر
500 7 روزه 199,300 139,510
- m-22x11
120 گرم تحریر
1000 7 روزه 288,500 201,950
- m-22x11
120 گرم تحریر
2000 7 روزه 607,000 424,900
- m-22x11
120 گرم تحریر
5000 7 روزه 1,312,500 918,750
گلاسه 120گرمی(ملخی)
- m-11*22
120 گرم گلاسه
500 7 روزه 225,500 157,850
- m-11*22
120 گرم گلاسه
1000 7 روزه 341,000 238,700
- m-11*22
120 گرم گلاسه
2000 7 روزه 755,000 528,500
- m-11*22
120 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,661,000 1,162,700
گلاسه 150گرمی(ملخی)
- m-11*22
150 گرم گلاسه
500 7 روزه 254,400 178,080
- m-11*22
150 گرم گلاسه
1000 7 روزه 398,800 279,160
- m-11*22
150 گرم گلاسه
2000 7 روزه 827,500 579,250
- m-11*22
150 گرم گلاسه
5000 7 روزه 1,863,800 1,304,660
گلاسه 200 گرمی(ملخی)
- m-11*22
200 گرم گلاسه
500 7 روزه 302,500 211,750
- m-11*22
200 گرم گلاسه
1000 7 روزه 495,000 346,500
- m-11*22
200 گرم گلاسه
2000 7 روزه 1,020,000 714,000
- m-11*22
200 گرم گلاسه
5000 7 روزه 2,345,000 1,641,500
تحریر 70 گرمی (ملخی)
- m-22x11
70 تحریر
500 7 روزه 162,100 113,470
- m-22x11
70 تحریر
1000 7 روزه 214,200 149,940
- m-22x11
70 تحریر
2000 7 روزه 458,300 320,810
- m-22x11
70 تحریر
5000 7 روزه 940,700 658,490
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
سربرگ تکرنگ A4
- A4-21*29
80 گرم تحریر
500 2 روزه 96,900 67,830
- A4-21*29
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 138,700 97,090
- A4-21*29
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 242,400 169,680
- A4-21*29
80 گرم تحریر
4000 2 روزه 1,259,800 881,860
- A4-21*29
100 گرم تحریر
500 2 روزه 107,400 75,180
- A4-21*29
100 گرم تحریر
1000 2 روزه 159,700 111,790
- A4-21*29
100 گرم تحریر
2000 2 روزه 284,300 199,010
- A4-21*29
100 گرم تحریر
4000 2 روزه 1,343,500 940,450
- A4-21*29
120 گرم تحریر
500 2 روزه 117,800 82,460
- A4-21*29
120 گرم تحریر
1000 2 روزه 180,600 126,420
- A4-21*29
120 گرم تحریر
2000 2 روزه 326,100 228,270
- A4-21*29
120 گرم تحریر
4000 2 روزه 1,427,200 999,040
سربرگ تکرنگ A4 دقیق
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
500 2 روزه 109,300 76,510
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
1000 2 روزه 163,500 114,450
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
2000 2 روزه 292,000 204,400
- A4-21*29/7
80 گرم تحریر
4000 2 روزه 1,359,000 951,300
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
500 2 روزه 122,900 86,030
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
1000 2 روزه 190,700 133,490
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
2000 2 روزه 346,300 242,410
- A4-21*29/7
100 گرم تحریر
4000 2 روزه 1,467,500 1,027,250
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
500 2 روزه 136,400 95,480
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
1000 2 روزه 217,800 152,460
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
2000 2 روزه 400,500 280,350
- A4-21*29/7
120 گرم تحریر
4000 2 روزه 1,576,000 1,103,200