کانون تبلیغاتی و چاپ

سبد خرید شما خالیست.
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
سلفون مات دو رو
دو رو 4.8x8.5 1000 12 روزکاری 25000 17500
سلفون براق یکـرو
تک رو 4.8x8.5 1000 12 روزکاری 18000 12600
سلفون براق دو رو
دو رو 4.8x8.5 1000 12 روزکاری 24000 16800
سلفون مات یکـرو
تک رو 4.8x8.5 1000 12 روزکاری 19000 13300
سلفون بدون روکش یکـرو
تک رو 4.8x8.5 1000 12 روزکاری 16000 11200
سلفون بدون روکش دو رو
دو رو 4.8x8.5 1000 12 روزکاری 23000 16100
سلفون براق دورگرد
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 43000 30100
سلفون مات دورگرد
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 43000 30100
کتان امباس یکـرو
تک رو 4.8x8.5 1000 12 روزکاری 26000 18200
کتان دورگرد
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 43500 30450
کتان امباس دو رو
دو رو 4.8x8.5 1000 12 روزکاری 28000 19600
لیبل شیشه ای
تک رو 4.8x8.5 1000 12 روزکاری 90000 63000
لیبل بدون روکش
تک رو 4.8x8.5 1000 12 روزکاری 19000 13300
لیبل سلفون براق
تک رو 4.8x8.5 1000 12 روزکاری 22000 15400
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
لمینت استخوانی
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 60000 42000
لمینت برجسته
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 72000 50400
لمینت براق
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 72000 50400
لمینت مات
دو رو 6x9 1000 روز 102000 71400
لمینت برجسته طلاکوب
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 125000 87500
لمینت براق طلاکوب
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 158000 110600
لمینت مات طلاکوب
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 180000 126000
لمینت استخوانی ویزیت
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 52000 36400
لمینت برجسته ویزیتی
دو رو 4.8*8.5 1000 12 روزکاری 60000 42000
لمینت براق ویزیتی
دو رو 6x9 1000 روز 60000 42000
لمینت مات ویزیتی
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 87000 60900
لمینت استخوانی مربع
دو رو 6x6 1000 12 روزکاری 48000 33600
لمینت برجسته مربع
دو رو 6x6 1000 12 روزکاری 55000 38500
لمینت براق مربع
دو رو 6x6 1000 12 روزکاری 55000 38500
لمینت مات مربع
دو رو 6x6 1000 12 روزکاری 71000 49700
لمینت برجسته مربع طلاکوب
دو رو 6x6 1000 12 روزکاری 75000 52500
لمینت براق دو گوش گرد
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 71000 49700
لمینت براق آرارات
دو رو 6x9 1000 12 روزکاری 71000 49700
آهنربایی
تک رو 6x9 1000 20 روزکاری 320000 224000
لمینت براق گرد
دو رو 6X6 1000 15 روزکاری 55000 38500
لمینت مات گرد
دو رو 6X6 1000 15 روزکاری 70000 49000
لمینت براق مثلث
دو رو 6X6 1000 15 روزکاری 55000 38500
PVC 760 میکرون 1000 عددی
دو رو 6X9 1000 12 روزکاری 620000 434000
500 میکرون PVC عددی1000
دو رو 6X9 1000 12 روزکاری 240000 168000
لمینت برجسته مخملی
دو رو 6X9 1000 20 روزکاری 125000 87500
سلفون مات مخملی یکـرو
تک رو 4.8x8.5 1000 15 روزکاری 55000 38500
سلفون مات مخملی دو رو
دو رو 4.8x8.5 1000 15 روزکاری 65000 45500
سلفون مات مخملی دو گرد
دو رو 6X9 1000 12 روزکاری 97000 67900
سلفون مات مخملی دو گرد موضعی
دو رو 6X9 1000 20 روزکاری 120000 84000
سلفون مات مخملی طلاکوب
دو رو 6X6 1000 20 روزکاری 150000 105000
PVC 760میکرون 500 عددی
دو رو 6X9 500 12 روزکاری 360000 252000
500 میکرون PVC عددی500
دو رو 6X9 500 12 روزکاری 150000 105000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
1000برگ تحریر(A4-29x20)
دو رو 29x20 1000 12 روزکاری 155000 108500
تک رو 29x20 1000 12 روزکاری 105000 73500
1000برگ تحریر(A4-29.7x21)
تک رو 29.7x21 1000 12 روزکاری 130000 91000
دو رو 29.7x21 1000 12 روزکاری 210000 147000
1000برگ گلاسه(A4-29x20)
تک رو 29x20 1000 12 روز کاری 120000 84000
دو رو 29x20 1000 12 روز کاری 165000 115500
1000برگ گلاسه(A4-29.7x21)
تک رو 29.7x21 1000 12 روز کاری 135000 94500
دو رو 29.7x21 1000 12 روز کاری 180000 126000
2000برگ تحریر(A4-29x20)
تک رو 29x20 2000 12 روز کاری 135000 94500
دو رو 29x20 2000 12 روز کاری 190000 133000
2000برگ تحریر(A4-29.7x21)
تک رو 29.7x21 2000 12 روز کاری 165000 115500
دو رو 29.7x21 2000 12 روز کاری 240000 168000
2000برگ گلاسه(A4-29x20)
تک رو 29x20 2000 12 روز کاری 180000 126000
دو رو 29x20 2000 12 روز کاری 230000 161000
2000برگ گلاسه(A4-29.7x21)
دو رو 29.7x21 2000 12 روز کاری 260000 182000
تک رو 21X29.7 2000 12 روزکاری 176000 123200
5000برگ تحریر(A4-29x20)
تک رو 29x20 5000 12 روز کاری 245000 171500
دو رو 29x20 5000 12 روز کاری 295000 206500
5000برگ تحریر(A4-29.7x21)
تک رو 29.7x21 5000 12 روز کاری 290000 203000
دو رو 29.7x21 5000 12 روز کاری 360000 252000
5000برگ گلاسه(A4-29x21)
تک رو 29x21 5000 12 روز کاری 315000 220500
دو رو 29x21 5000 12 روز کاری 360000 252000
5000برگ گلاسه(A4-29.7x21)
تک رو 29.7x21 5000 12 روز کاری 360000 252000
دو رو 29.7x21 5000 12 روز کاری 410000 287000
1000برگ تحریر(A5-20x14)
تک رو 20x14 1000 12 روزکاری 55000 38500
دو رو 20x14 1000 12 روزکاری 80000 56000
1000برگ تحریر(A5-21x14.8)
تک رو 21x14.8 1000 12 روزکاری 65000 45500
دو رو 21x14.8 1000 12 روزکاری 105000 73500
1000برگ گلاسه(A5-20x14)
تک رو 20x14 1000 12 روز کاری 60000 42000
دو رو 20x14 1000 12 روز کاری 90000 63000
1000برگ گلاسه(A5-21x14.8)
تک رو 21x14.8 1000 12 روز کاری 85000 59500
دو رو 21x14.8 1000 12 روز کاری 90000 63000
2000برگ تحریر(A5-20x14)
تک رو 20x14 2000 12 روز کاری 70000 49000
دو رو 20x14 2000 12 روز کاری 95000 66500
2000برگ گلاسه(A5-20x14)
تک رو 20x14 2000 12 روز کاری 90000 63000
دو رو 20x14 2000 12 روز کاری 120000 84000
2000برگ گلاسه(A5-21x14.8)
تک رو 21x14.8 2000 12 روز کاری 110000 77000
دو رو 21x14.8 2000 12 روز کاری 135000 94500
2000برگ تحریر(A5-21x14.8)
تک رو 21x14.8 2000 12 روزکاری 82500 57750
دو رو 21x14.8 2000 12 روزکاری 120000 84000
5000برگ تحریر(A5-20x14)
تک رو 20x14 5000 12 روز کاری 125000 87500
دو رو 20x14 5000 12 روز کاری 150000 105000
5000برگ تحریر(A5-21x14.8)
تک رو 21x14.8 5000 12 روز کاری 145000 101500
دو رو 21x14.8 5000 12 روز کاری 180000 126000
5000برگ گلاسه(A5-20x14)
تک رو 20x14 5000 12 روز کاری 160000 112000
دو رو 20x14 5000 12 روز کاری 180000 126000
5000برگ گلاسه(A5-21x14.8)
تک رو 21x14.8 5000 12 روز کاری 190000 133000
دو رو 21x14.8 5000 12 روز کاری 205000 143500
1000برگ 10x14 تحریر(A6)
تک رو 14x10 1000 12 روزکاری 30000 21000
1000برگ 14x10 تحریر(A6)
دو رو 14x10 1000 12 روزکاری 39000 27300
1000برگ گلاسه(A6-14x10)
تک رو 14x10 1000 12 روز کاری 30000 21000
دو رو 14x10 1000 12 روز کاری 45000 31500
2000برگ تحریر(A6-14x10)
تک رو 14x10 2000 12 روز کاری 35000 24500
دو رو 14x10 2000 12 روز کاری 49000 34300
2000برگ گلاسه(A6-14x10)
تک رو 14x10 2000 12 روز کاری 45000 31500
دو رو 14x10 2000 12 روز کاری 45000 31500
5000برگ تحریر(A6-14x10)
تک رو 14x10 5000 12 روز کاری 65000 45500
دو رو 14x10 5000 12 روز کاری 75000 52500
5000برگ گلاسه(A6-14x10)
تک رو 14x10 5000 12 روز کاری 80000 56000
دو رو 14x10 5000 12 روز کاری 90000 63000
1000برگ تحریر(B4-34x24)
تک رو 34x24 1000 12 روزکاری 150000 105000
دو رو 34x24 1000 12 روزکاری 260000 182000
1000برگ گلاسه(B4-34x24)
تک رو 34x24 1000 12 روز کاری 190000 133000
دو رو 34x24 1000 12 روز کاری 290000 203000
2000برگ تحریر(B4-34x24)
تک رو 34x24 2000 12 روز کاری 210000 147000
دو رو 34x24 2000 12 روز کاری 320000 224000
2000برگ گلاسه(B4-34x24)
تک رو 34x24 2000 12 روز کاری 270000 189000
دو رو 34x24 2000 12 روز کاری 360000 252000
5000برگ تحریر(B4-34x24)
تک رو 34x24 5000 12 روز کاری 380000 266000
دو رو 34x24 5000 12 روز کاری 490000 343000
5000برگ گلاسه(B4-34x24)
تک رو 34x24 5000 12 روز کاری 520000 364000
دو رو 34x24 5000 12 روز کاری 600000 420000
1000برگ تحریر(B5-24x17)
تک رو 24x17 1000 12 روزکاری 75000 52500
دو رو 24x17 1000 12 روزکاری 130000 91000
1000برگ گلاسه(B5-24x17)
تک رو 24x17 1000 12 روز کاری 95000 66500
دو رو 24x17 1000 12 روز کاری 150000 105000
2000برگ تحریر(B5-24x17)
تک رو 24x17 2000 12 روز کاری 110000 77000
دو رو 24x17 2000 12 روز کاری 160000 112000
2000برگ گلاسه(B5-24x17)
تک رو 24x17 2000 12 روز کاری 135000 94500
دو رو 24x17 2000 12 روز کاری 180000 126000
5000برگ تحریر(B5-24x17)
تک رو 24x17 5000 12 روز کاری 190000 133000
دو رو 24x17 5000 12 روز کاری 250000 175000
5000برگ گلاسه(B5-24x17)
تک رو 24x17 5000 12 روز کاری 260000 182000
دو رو 24x17 5000 12 روزکاری 300000 210000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 1 برگ الی 50
تک رو 42X29.7 1 2 روزکاری 1600 1120
دو رو 42X29.7 1 2 روزکاری 2100 1470
A3 تحریر 50 برگ الی 100
تک رو 42X29.7 1 2 روزکاری 1000 700
دو رو 42X29.7 1 2 روزکاری 1500 1050
A3 تحریر 100 برگ به بالا
تک رو 42X29.7 1 2 روزکاری 600 420
دو رو 42X29.7 1 2 روزکاری 900 630
A3 فتو گلاسه 1 برگ الی 50
تک رو 42X29.7 1 2 روزکاری 2000 1400
دو رو 42X29.7 1 2 روزکاری 2500 1750
A3 فتو گلاسه 50 برگ الی 100
تک رو 42X29.7 1 2 روزکاری 1400 980
دو رو 42X29.7 1 2 روزکاری 1800 1260
A3 فتو گلاسه 100 برگ به بالا
تک رو 42X29.7 1 2 روزکاری 1000 700
دو رو 42X29.7 1 2 روزکاری 1400 980
A4 تحریر 1 برگ الی 100
تک رو 29.7x21 1 2 روزکاری 800 560
دو رو 29.7x21 1 2 روزکاری 1000 700
A4 تحریر 100 برگ الی 200
تک رو 29.7x21 1 2 روزکاری 500 350
دو رو 29.7x21 1 2 روزکاری 700 490
A4 تحریر 200 بررگ به بالا
تک رو 29.7x21 1 2 روزکاری 250 175
دو رو 29.7x21 1 2 روزکاری 400 280
A4 فتو گلاسه 1 برگ الی 100
تک رو 29.7x21 1 2 روزکاری 1000 700
دو رو 29.7x21 1 2 روزکاری 1200 840
A4 فتو گلاسه 100 برگ الی 200
تک رو 29.7x21 1 2 روزکاری 700 490
دو رو 29.7x21 1 2 روزکاری 900 630
A4 فتوگلاسه 200 بررگ به بالا
تک رو 29.7x21 1 2 روزکاری 500 350
A4 فتو گلاسه 200 بررگ به بالا
دو رو 29.7x21 1 2 روزکاری 700 490
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر تکرنگ1000برگ
تک رو 42X29.7 1000 2 روزکاری 96000 67200
A3 الوان تکرنگ1000برگ
تک رو 42X29.7 1000 2 روزکاری 68000 47600
A3 تحریر تکرنگ500برگ
تک رو 42x29.7 500 2 روزکاری 60000 42000
A3 الوان تکرنگ500برگ
تک رو 42X29.7 500 2 روزکاری 46000 32200
A4 تحریر تکرنگ1000برگ
تک رو 29.7x21 1000 1 روزکاری 48000 33600
دو رو 29.7x21 1000 1 روزکاری 60000 42000
A4 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)1000برگ
تک رو 29.7x21 1000 1 روزکاری 60000 42000
دو رو 29.7x21 1000 1 روزکاری 84000 58800
A4 الوان تکرنگ1000برگ
تک رو 29.7x21 1000 1 روزکاری 34000 23800
کارتی 160گرمی250برگ
تک رو 29x21 250 2 روزکاری 40000 28000
دو رو 29x21 250 2 روزکاری 52000 36400
کارتی230گرمی250برگ
تک رو 29x21 250 2 روزکاری 60000 42000
دو رو 29x21 250 2 روزکاری 72000 50400
A4 تحریر تکرنگ 500برگ
تک رو 29.7x21 500 1 روزکاری 30000 21000
A4 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)500برگ
تک رو 29.7x21 500 1 روزکاری 42000 29400
دو رو 29.7x21 500 1 روزکاری 66000 46200
A4 تحریر تکرنگ500برگ
دو رو 29.7x21 500 1 روزکاری 42000 29400
A4 الوان تکرنگ500برگ
تک رو 29.7x21 500 1 روزکاری 23000 16100
کارتی 160گرمی500برگ
تک رو 29x21 500 2 روزکاری 70000 49000
دو رو 29x21 500 2 روزکاری 82000 57400
تک رو 21x14.5 500 2 روزکاری 45000 31500
دو رو 21X14.5 500 2 روزکاری 57000 39900
کارتی230گرمی500برگ
تک رو 29x21 500 2 روزکاری 107000 74900
دو رو 29x21 500 2 روزکاری 119000 83300
تک رو 21X14.5 500 2 روزکاری 65000 45500
دو رو 14/5x21 500 2 روزکاری 77000 53900
A5 تحریر تکرنگ1000برگ
تک رو 21X14.5 1000 1 روزکاری 30000 21000
دو رو 21X14.5 1000 1 روزکاری 42000 29400
A5 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)1000برگ
تک رو 21X14.5 1000 1 روزکاری 42000 29400
دو رو 21X14.5 1000 1 روزکاری 66000 46200
A5 الوان تکرنگ1000برگ
تک رو 21X14.5 1000 1 روزکاری 23000 16100
کارتی 160گرمی1000برگ
تک رو 21X14.5 1000 2 روزکاری 75000 52500
دو رو 21X14.5 1000 2 روزکاری 87000 60900
کارتی230گرمی1000برگ
تک رو 21X14.5 1000 2 روزکاری 112000 78400
دو رو 21X14.5 1000 2 روزکاری 124000 86800
A5 تحریر تکرنگ2000برگ
تک رو 21X14.5 2000 1 روزکاری 48000 33600
دو رو 21X14.5 2000 1 روزکاری 60000 42000
A5 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)2000برگ
تک رو 21X14.5 2000 1 روزکاری 60000 42000
دو رو 21X14.5 2000 1 روزکاری 84000 58800
A5 الوان تکرنگ2000برگ
تک رو 21X14.5 2000 1 روزکاری 34000 23800
A6 تحریر تکرنگ2000برگ
تک رو 14.5X10.5 2000 1 روزکاری 30000 21000
دو رو 14.5X10.5 2000 1 روزکاری 42000 29400
A6 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)2000برگ
تک رو 14.5X10.5 2000 1 روزکاری 42000 29400
دو رو 14.5X10.5 2000 1 روزکاری 66000 46200
A6 الوان تکرنگ2000برگ
تک رو 14.5X10.5 2000 1 روزکاری 23000 16100
A6 تحریر تکرنگ4000برگ
تک رو 14.5X10.5 4000 1 روزکاری 48000 33600
دو رو 14.5X10.5 4000 1 روزکاری 60000 42000
A6 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)4000برگ
تک رو 14.5X10.5 4000 1 روزکاری 60000 42000
دو رو 14.5X10.5 4000 1 روزکاری 84000 58800
A6 الوان تکرنگ4000برگ
تک رو 14.5X10.5 4000 1 روزکاری 34000 23800
B4 تحریر تکرنگ1000برگ
تک رو 35x25 1000 1 روزکاری 62000 43400
دو رو 35x25 1000 1 روزکاری 74000 51800
B4 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)1000برگ
تک رو 35x25 1000 1 روزکاری 74000 51800
دو رو 35x25 1000 1 روزکاری 98000 68600
B4 الوان تکرنگ1000برگ
دو رو 35x25 1000 1 روزکاری 44000 30800
B4 تحریر تکرنگ500برگ
تک رو 35x25 500 1 روزکاری 40000 28000
دو رو 35x25 500 1 روزکاری 52000 36400
B4 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)500برگ
تک رو 35x25 500 1 روزکاری 52000 36400
دو رو 35x25 500 1 روزکاری 76000 53200
B4 الوان تکرنگ500برگ
دو رو 35x25 500 1 روزکاری 30000 21000
B5 تحریر تکرنگ1000برگ
تک رو 25x17.5 1000 1 روزکاری 40000 28000
دو رو 25x17.5 1000 1 روزکاری 52000 36400
B5 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)1000برگ
تک رو 25x17.5 1000 1 روزکاری 52000 36400
دو رو 25x17.5 1000 1 روزکاری 76000 53200
B5 الوان تکرنگ1000برگ
دو رو 25x17.5 1000 1 روزکاری 31000 21700
B5 تحریر تکرنگ2000برگ
تک رو 25x17.5 2000 1 روزکاری 62000 43400
دو رو 25x17.5 2000 1 روزکاری 74000 51800
B5 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)2000برگ
تک رو 25x17.5 2000 1 روزکاری 74000 51800
دو رو 25x17.5 2000 1 روزکاری 98000 68600
B5 الوان تکرنگ2000برگ
تک رو 25x17.5 2000 1 روزکاری 44000 30800
B6 تحریر تکرنگ2000برگ
تک رو 17.5x12.5 2000 1 روزکاری 40000 28000
دو رو 17.5x12.5 2000 1 روزکاری 52000 36400
B6 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)2000برگ
تک رو 17.5x12.5 2000 1 روزکاری 52000 36400
دو رو 17.5x12.5 2000 1 روزکاری 76000 53200
B6 الوان تکرنگ2000برگ
تک رو 17.5x12.5 2000 1 روزکاری 31000 21700
B6 تحریر تکرنگ4000برگ
تک رو 17.5x12.5 4000 1 روزکاری 62000 43400
دو رو 17.5x12.5 4000 1 روزکاری 74000 51800
B6 تحریر 2رنگ (قرمز و مشکی)4000برگ
تک رو 17.5x12.5 4000 1 روزکاری 74000 51800
دو رو 17.5x12.5 4000 1 روزکاری 98000 68600
B6 الوان تکرنگ4000برگ
تک رو 17.5x12.5 4000 1 روزکاری 44000 30800
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی 10دفتر
- 42x29 10 15 روز کاری 235000 164500
A3 تحریر 3برگی 10دفتر
- 42x29 10 15 روز کاری 355000 248500
A3 کاربندار 2برگی 10دفتر
- 42x29 10 15 روز کاری 320000 224000
A3 کاربندار 3برگی 10دفتر
- 42x29 10 15 روز کاری 480000 336000
A3 تحریر 2برگی 20دفتر
- 42x29 20 15 روز کاری 375000 262500
A3 تحریر 3برگی 20دفتر
- 42x29 20 15 روز کاری 565000 395500
A4 تحریر 2برگی 10دفتر
- 29x20 10 15 روز کاری 180000 126000
A4 تحریر 3برگی 10دفتر
- 29x20 10 15 روز کاری 270000 189000
A4 تحریر 2برگی 20دفتر
- 29x20 20 15 روز کاری 285000 199500
A4 تحریر 3برگی 20دفتر
- 29x20 20 15 روز کاری 430000 301000
A4 کاربندار 2برگی 20دفتر
- 21x14 20 15 روز کاری 410000 287000
A4 کاربندار 3برگی 20دفتر
- 21x14 20 15 روز کاری 615000 430500
A4 تحریر 2برگی 40دفتر
- 29x20 40 15 روز کاری 450000 315000
A4 تحریر 3برگی 40دفتر
- 29x20 40 15 روز کاری 675000 472500
A5 تحریر 2برگی 20دفتر
- 20x14 20 15 روز کاری 159000 111300
A5 تحریر 3برگی 20دفتر
- 20x14 20 15 روز کاری 240000 168000
A5 تحریر 2برگی 40دفتر
- 20x14 40 15 روز کاری 225000 157500
A5 تحریر 3برگی 40دفتر
- 20x14 40 15 روز کاری 338000 236600
A5 کاربندار 2برگی 40دفتر
- 20x14 40 15 روز کاری 345000 241500
A5 کاربندار 3برگی 40دفتر
- 20x14 40 15 روز کاری 520000 364000
A6 تحریر 2برگی 20دفتر
- 14x10 20 15 روز کاری 82500 57750
A6 تحریر 3برگی 20دفتر
- 14x10 20 15 روز کاری 125000 87500
A6 تحریر 2برگی 40دفتر
- 14x10 40 15 روز کاری 127500 89250
A6 تحریر 3برگی 40دفتر
- 14x10 40 15 روز کاری 192000 134400
A6 کاربندار 2برگی 80دفتر
- 14x10 80 15 روز کاری 450000 315000
A6 کاربندار 3برگی 80دفتر
- 14x10 80 15 روز کاری 675000 472500
B3 تحریر 2برگی 10دفتر
- 50x35 10 15 روز کاری 255000 178500
B3 تحریر 3برگی 10دفتر
- 50x35 10 15 روز کاری 385000 269500
B3 کاربندار 2برگی 10دفتر
- 50x35 10 15 روز کاری 350000 245000
B3 کاربندار 3برگی 10دفتر
- 50x35 10 15 روز کاری 525000 367500
B3 تحریر 2برگی 20دفتر
- 50x35 20 15 روز کاری 420000 294000
B3 تحریر 3برگی 20دفتر
- 50x35 20 15 روز کاری 630000 441000
B4 تحریر 2برگی 10دفتر
- 34x24 10 15 روز کاری 190000 133000
B4 تحریر 3برگی 10دفتر
- 34x24 10 15 روز کاری 285000 199500
B4 تحریر 2برگی 20دفتر
- 34x24 20 15 روز کاری 360000 252000
B4 تحریر 3برگی 20دفتر
- 34x24 20 15 روز کاری 540000 378000
B4 کاربندار 2برگی 20دفتر
- 34x24 20 15 روز کاری 440000 308000
B4 کاربندار 3برگی 20دفتر
- 34x24 20 15 روز کاری 660000 462000
B4 تحریر 2برگی 40دفتر
- 34x24 40 15 روز کاری 480000 336000
B4 تحریر 3برگی 40دفتر
- 34x24 40 15 روز کاری 720000 504000
B5 کاربندار 3برگی 10دفتر
- 24x17 10 15 روز کاری 565000 395500
B5 تحریر 2برگی 20دفتر
- 24x17 20 15 روز کاری 180000 126000
B5 تحریر 3برگی 20دفتر
- 24x17 20 15 روز کاری 270000 189000
B5 تحریر 2برگی 40دفتر
- 24x17 40 15 روز کاری 270000 189000
B5 تحریر 3برگی 40دفتر
- 24x17 40 15 روز کاری 405000 283500
B5 کاربندار 2برگی 40دفتر
- 24x17 40 15 روز کاری 375000 262500
B6 تحریر 2برگی 40دفتر
- 17x12 40 15 روز کاری 210000 147000
B6 تحریر 3برگی 40دفتر
- 17x12 40 15 روز کاری 315000 220500
B6 کاربندار 2برگی 80دفتر
- 17x12 80 15 روز کاری 475000 332500
B6 کاربندار 3برگی 80دفتر
- 17x12 80 15 روز کاری 715000 500500
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A4 تحریر 2برگی 10دفتر
- 29x21 10 3 روزکاری 180000 126000
A4 تحریر 3برگی 10دفتر
- 29x21 10 3 روزکاری 270000 189000
A4 کاربندار 2برگی 10دفتر
- 29x21 10 3 روزکاری 305000 213500
A4 کاربندار 3برگی 10دفتر
- 29x21 10 3 روزکاری 458000 320600
A5 تحریر 2برگی 10دفتر
- 20x14 10 3 روزکاری 105000 73500
A5 تحریر 3برگی 10دفتر
- 20x14 10 3 روزکاری 158000 110600
A5 کاربندار 2برگی 10دفتر
- 20x14 10 3 روزکاری 160000 112000
A5 کاربندار 3برگی 10دفتر
- 20x14 10 3 روزکاری 240000 168000
A6 تحریر 2برگی 10دفتر
- 14x10 10 3 روزکاری 70000 49000
A6 تحریر 3برگی 10دفتر
- 14x10 10 3 روزکاری 105000 73500
A6 تحریر 2برگی 20دفتر
- 14x10 20 3 روزکاری 130000 91000
A6 تحریر 3برگی 20دفتر
- 10x14 20 3 روزکاری 195000 136500
A6 کاربندار 2برگی 20دفتر
- 14x10 20 3 روزکاری 180000 126000
A6 کاربندار 3برگی 20دفتر
- 14x10 20 3 روزکاری 270000 189000
B5 تحریر 2برگی 10دفتر
- 24x17 10 3 روزکاری 175000 122500
B5 تحریر 3برگی 10دفتر
- 24x17 10 3 روزکاری 265000 185500
B5 کاربندار 2برگی 10دفتر
- 24x17 10 3 روزکاری 270000 189000
B5 کاربندار 3برگی 10دفتر
- 24x17 10 3 روزکاری 405000 283500
B6 تحریر 2برگی 10دفتر
- 17x12 10 5 روزکاری 100000 70000
B6 تحریر 3برگی 10دفتر
- 17x12 10 5 روزکاری 150000 105000
B6 تحریر 2برگی 20دفتر
- 17x12 20 5 روزکاری 190000 133000
B6 تحریر 3برگی 20دفتر
- 17x12 20 5 روزکاری 285000 199500
B6 کاربندار 2برگی 20دفتر
- 17x12 20 3 روزکاری 300000 210000
B6 کاربندار 3برگی 20دفتر
- 17x12 20 3 روزکاری 450000 315000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
A3 تحریر 2برگی 10دفتر
- 42x29 10 7 روز کاری 154000 107800
A3 تحریر 3برگی 10دفتر
- 42x29 10 7 روز کاری 231000 161700
A3 کاربندار 2برگی 10دفتر
- 42x29 10 7 روز کاری 211000 147700
A3 کاربندار 3برگی 10دفتر
- 42x29 10 7 روز کاری 316500 221550
A3 تحریر 2برگی 20دفتر
- 42x29 20 7 روز کاری 278000 194600
A3 تحریر 3برگی 20دفتر
- 42x29 20 7 روز کاری 417000 291900
A4 تحریر 2برگی 10دفتر
- 29x21 10 5 روز کاری 63000 44100
A4 تحریر 3برگی 10دفتر
- 29x21 10 5 روز کاری 94500 66150
A4 کاربندار 2برگی 10دفتر
- 29x21 10 5 روز کاری 102000 71400
A4 کاربندار 3برگی 10دفتر
- 29x21 10 5 روز کاری 141000 98700
A5 تحریر 2برگی 10دفتر
- 20x14 10 5 روز کاری 45000 31500
A5 تحریر 3برگی 10دفتر
- 20x14 10 5 روز کاری 67500 47250
A5 کاربندار 3برگی 20دفتر
- 14x20 20 5 روز کاری 176000 123200
A5 تحریر 2برگی 20دفتر
- 20x14 20 5 روز کاری 78000 54600
A5 تحریر 3برگی 20دفتر
- 20x14 20 5 روز کاری 117000 81900
A5 کاربندار 2برگی 20دفتر
- 20x14 20 5 روز کاری 117000 81900
A6 تحریر 2برگی 20دفتر
- 14x10 20 5روز کاری 60000 42000
A6 تحریر 3برگی 20دفتر
- 14x10 20 5روز کاری 90000 63000
A6 تحریر 2برگی 40دفتر
- 14x10 40 5 روز کاری 108000 75600
A6 تحریر 3برگی 40دفتر
- 14x10 40 5 روز کاری 162000 113400
A6 کاربندار 2برگی 40دفتر
- 14x10 40 5 روز کاری 147000 102900
A6 کاربندار 3برگی 40دفتر
- 14x10 40 5 روز کاری 221000 154700
B3 تحریر 2برگی 10دفتر
- 50x35 10 5 روز کاری 175000 122500
B3 تحریر 3برگی 10دفتر
- 50x35 10 5 روز کاری 265000 185500
B3 تحریر 2برگی 20دفتر
- 50x35 20 5 روز کاری 320000 224000
B3 تحریر 3برگی 20دفتر
- 50x35 20 5 روز کاری 480000 336000
B4 تحریر 2برگی 10دفتر
- 34x24 10 5 روز کاری 77000 53900
B4 تحریر 3برگی 10دفتر
- 34x24 10 5 روز کاری 116000 81200
B4 کاربندار 2برگی 10دفتر
- 34x24 10 5 روز کاری 114000 79800
B4 کاربندار 3برگی 20دفتر
- 34x24 20 5 روز کاری 171000 119700
B5 تحریر 2برگی 10دفتر
- 24x17 10 5 روز کاری 55000 38500
B5 تحریر 3برگی 10دفتر
- 24x17 10 5 روز کاری 82500 57750
B5 تحریر 2برگی 20دفتر
- 24x17 20 5 روز کاری 92000 64400
B5 تحریر 3برگی 20دفتر
- 24x17 20 5 روز کاری 138000 96600
B5 کاربندار 2برگی 20دفتر
- 24x17 20 5 روز کاری 129000 90300
B5 کاربندار 3برگی 20دفتر
- 24x17 20 5 روز کاری 193500 135450
B6 تحریر 2برگی 20دفتر
- 17x12 20 5 روز کاری 70000 49000
B6 تحریر 3برگی 20دفتر
- 17x12 20 5 روز کاری 105000 73500
B6 تحریر 2برگی 40دفتر
- 17x12 40 5 روز کاری 122000 85400
B6 کاربندار 2برگی 40دفتر
- 17x12 40 5 روز کاری 159000 111300
B6 کاربندار 3برگی 40دفتر
- 12x17 40 5 روز کاری 240000 168000
B6 تحریر 3برگی 40دفتر
- 17x12 40 5 روز کاری 183000 128100
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر 70گرمی - 30جلد(21x9.5)
- 21X9.5 30 12 روزکاری 180000 126000
تحریر 70گرمی - 30جلد(17.5x8)
- 17.5X8 30 12 روزکاری 125000 87500
تحریر 70گرمی - 60جلد(21x9.5)
- 21X9.5 60 12 روزکاری 265000 185500
تحریر 70گرمی - 60جلد(17.5x8)
- 17.5X8 60 12 روزکاری 210000 147000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر 70گرمی - 15جلد(21x9.5)
- 21X9.5 15 5 روزکاری 125000 87500
تحریر 70گرمی - 15جلد(17.5x8)
- 17.5X8 15 5 روزکاری 120000 84000
تحریر 70گرمی - 7جلد(21x9.5)
- 21X9.5 7 5 روزکاری 75000 52500
تحریر 70گرمی - 7جلد(17.5x8)
- 17.5X8 7 5 روزکاری 72000 50400
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر 70گرمی - 15جلد(21x9.5)
- 21X9.5 15 5 روزکاری 55000 38500
تحریر 70گرمی - 15جلد(17.5x8)
- 17.5X8 15 5 روزکاری 52000 36400
تحریر 70گرمی - 30جلد(21x9.5)
- 21X9.5 30 5 روزکاری 98000 68600
تحریر 70گرمی - 30جلد(17.5x8)
- 17.5X8 30 5 روزکاری 90000 63000
تحریر 70گرمی - 7جلد(21x9.5)
- 21X9.5 7 5 روزکاری 38000 26600
تحریر 70گرمی - 7جلد(17.5x8)
- 17.5X8 7 5 روزکاری 38000 26600
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
1000عدد تحریر 80گرمی(A4)
- 30.5x22 1000 12 روزکاری 370000 259000
1000عدد تحریر 100گرمی(A4)
- 30.5x22 1000 12 روزکاری 390000 273000
1000عدد تحریر 120گرمی(A4)
- 30.5x22 1000 12 روزکاری 450000 315000
1000عدد گلاسه 135گرمی(A4)
- 30.5x22 1000 12 روزکاری 400000 280000
2000عدد تحریر 80گرمی(A4)
- 30.5x22 2000 12 روزکاری 540000 378000
2000عدد تحریر 100گرمی(A4)
- 30.5x22 2000 12 روزکاری 615000 430500
2000عدد تحریر 120گرمی(A4)
- 30.5x22 2000 12 روزکاری 680000 476000
2000عدد گلاسه 135گرمی(A4)
- 30.5x22 2000 12 روزکاری 650000 455000
5000عدد تحریر 80گرمی(A4)
- 30.5x22 5000 12 روزکاری 1000000 700000
5000عدد تحریر 100گرمی(A4)
- 30.5x22 5000 12 روزکاری 1280000 896000
5000عدد تحریر 120گرمی(A4)
- 30.5x22 5000 12 روزکاری 1350000 945000
5000عدد گلاسه 135گرمی(A4)
- 30.5x22 5000 12 روزکاری 1300000 910000
1000عدد تحریر 80گرمی(A5)
- 22x16 1000 12 روزکاری 205000 143500
1000عدد تحریر 100گرمی(A5)
- 22x16 1000 12 روزکاری 250000 175000
1000عدد گلاسه 135گرمی(A5)
- 22x16 1000 12 روزکاری 225000 157500
2000عدد تحریر 80گرمی(A5)
- 22x16 2000 12 روزکاری 300000 210000
2000عدد گلاسه 135گرمی(A5)
- 22x16 2000 12 روزکاری 350000 245000
5000عدد تحریر 80گرمی(A5)
- 22x16 5000 12 روزکاری 555000 388500
5000عدد گلاسه 135گرمی(A5)
- 22x16 5000 12 روزکاری 720000 504000
تحریر 80گرمی (ملخی) 1000عدد
- 22x11 1000 12 روزکاری 145000 101500
تحریر 100گرمی(ملخی) 1000عدد
- 22x11 1000 12 روزکاری 200000 140000
گلاسه 135گرمی(ملخی) 1000عدد
- 22x11 1000 12 روزکاری 180000 126000
تحریر 80گرمی (ملخی) 2000عدد
- 22x11 2000 12 روزکاری 200000 140000
گلاسه 135گرمی(ملخی) 2000عدد
- 22x11 2000 12 روزکاری 290000 203000
تحریر 80گرمی (ملخی) 5000عدد
- 22x11 5000 12 روزکاری 420000 294000
گلاسه 135گرمی(ملخی) 5000عدد
- 22x11 5000 12 روزکاری 550000 385000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
تحریر لبه رنگی 1000عدد
- 22x11 1000 5 روزکاری 180000 126000
تحریر لبه رنگی 200عدد
- 22x11 200 5 روزکاری 50000 35000
تحریر لبه رنگی 500عدد
- 22x11 500 5 روزکاری 140000 98000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
1000عدد تحریر زرد(A3)
- . 1000 7 روزکاری 360000 252000
1000عدد تحریرنخودی(A3)
- . 1000 7 روزکاری 285000 199500
250عدد تحریر زرد(A3)
- . 250 7 روزکاری 135000 94500
250عدد تحریرنخودی(A3)
- . 250 7 روزکاری 120000 84000
500عدد تحریر زرد(A3)
- . 500 7 روزکاری 210000 147000
500عدد تحریرنخودی(A3)
- . 500 7 روزکاری 175000 122500
1000عدد تحریرسفید(A4)
- . 1000 7 روزکاری 210000 147000
1000عددتحریر زرد(A4)
- . 1000 7 روزکاری 270000 189000
1000عدد تحریرنخودی(A4)
- . 1000 7 روزکاری 210000 147000
250عدد تحریرسفید(A4)
- . 250 7 روزکاری 100000 70000
250عدد تحریر زرد(A4)
- . 250 7 روزکاری 115000 80500
250عدد تحریرنخودی(A4)
- . 250 7 روزکاری 100000 70000
500عدد تحریرسفید(A4)
- . 500 7 روزکاری 135000 94500
500عدد تحریر زرد(A4)
- . 500 7 روزکاری 165000 115500
500عدد تحریرنخودی(A4)
- . 500 7 روزکاری 135000 94500
1000عدد تحریرسفید(A5)
- . 1000 7 روزکاری 180000 126000
1000عدد تحریر زرد(A5)
- . 1000 7 روزکاری 225000 157500
1000عدد تحریرنخودی(A5)
- . 1000 7 روزکاری 180000 126000
250عدد تحریرسفید(A5)
- . 250 7 روزکاری 90000 63000
250عدد تحریر زرد(A5)
- . 250 7 روزکاری 102000 71400
250عدد تحریرنخودی(A5)
- . 250 7 روزکاری 90000 63000
500عدد تحریرسفید(A5)
- . 500 7 روزکاری 120000 84000
500عدد تحریر زرد(A5)
- . 500 7 روزکاری 142500 99750
500عدد تحریرنخودی(A5)
- . 500 7 روزکاری 120000 84000
تحریر لبه رنگی 1000عدد
- 22x11 1000 5 روزکاری 105000 73500
تحریر لبه رنگی 200عدد
- 22x11 200 5 روزکاری 41000 28700
تحریر لبه رنگی 500عدد
- 22x11 500 5 روزکاری 65000 45500
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان) قیمت (بعد از تخفیف) سفارش
استیکر
100 1 23000 16100
بنر 10انس
100 1 6500 4550
بنر 8انس
100 1 6000 4200
پشت بنر
100 1 8000 5600
پلات(بک لایت)
100 1 38000 26600
پلات(کاغذتحریر)
100 1 12000 8400
پلات(کاغذفتوگلاسه)
100 1 21000 14700
پلات(کاغذکوتد)
100 1 14000 9800
پلات(کوتدلمینت)
100 1 28000 19600
فلکس
100 1 23000 16100
مش
100 1 35000 24500